Členská schůze Bytového družstva

POZVÁNKA

Představenstvo bytového družstva: domu Ravennská 321, 322, Praha 10, PSČ 109 00

svolává

na čtvrtek 8. 12. 2016 v 8:30 hod

v notářské kanceláři JUDr. Ivana Ertelta

na adrese Praha 9 – Libeň, Na Rozcestí 1434/6, PSČ 190 00

ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Program jednání:

 1. Rozhodnutí o zániku družstva s likvidací
 2. Jmenování likvidátora
  pozvánka vyvěšena na http://www.praha-mecholupy.cz/ravennska.321-322/?p=390

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA NUTNÁ ! ! !

 

 

V Praze dne:  8. 11. 2016

   ……………………………………….
Ing. František Horák, Ing. Karel Fuka

 za představenstvo BD Ravennská 321,322

Zahajovací schůze shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322 svolává zahajovací schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321,322, která se koná dne 11. května 2016 v 18.30 hodin v suterénu domu (sušárna) v Ravennské ul. č. 321-322, Praha 10.

Návrh programu schůze shromáždění:

 1. Zahájení, volba orgánů
 2. Schválení programu schůze shromáždění
 3. Základní informace o novém SVJ
 4. Návrh a schválení rozpočtu a s tím souvisejících příspěvků do fondů
 5. Návrh a schválení odměn pro výbor SVJ
 6. Schválení provozních kroků pro nejbližší období
 7. Schválení domovního řádu
 8. Schválení užívání společných prostor
 9. Úkoly výboru pro další období
 10. Návrh usnesení schůze shromáždění a jeho schválení
 11. Různé, dotazy, diskuze
 12. Závěr

Registrace vlastníků na prezenční listině bude možná 60 minut před zahájením schůze shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže občanským průkazem (případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost) a plnou mocí.

Přílohy: jako příloha se přikládá návrh nového domovního řádu. Další informace o SVJ lze nalézt zde.

Ostatní: Dovolujeme si upozornit, že v rámci schůze budou rovněž předány darovací smlouvy oproti podpisu.

Členská schůze BD

Představenstvo Bytového družstva Ravennská 321,322 svolává členskou schůzi Bytového družstva Ravennská 321,322, která se koná dne 11. května 2016 v 18.00 hodin v suterénu domu (sušárna) v Ravennské ul. č. 321-322, Praha 10.

Návrh programu členské schůze:

 1. Zahájení, volba orgánů
 2. Schválení programu členské schůze
 3. Zpráva o výsledcích hospodaření bytového družstva za rok 2015
 4. Zpráva o činnosti představenstva bytového družstva
 5. Schválení kroků pro zahájení činnosti SVJ z hlediska BD
 6. Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení
 7. Různé, dotazy, diskuze
 8. Závěr

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 30 minut před zahájením členské schůze.

V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem (případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost) a plnou mocí.

Přílohy: na nástěnkách ve vestibulu BD je zveřejněn hospodářský výsledek a účetní zpráva.

Většina bytů již v osobním vlastnictví

V průběhu tohoto týden katastr nemovitostí provedl přepis většiny bytových jednotek do osobního vlastnictví. Doporučujeme si zkontrolovat údaje. Jednou z možností je podívat se přímo na veřejné Webové stránky Katastru a v rámci sekce „Jednotka“ vyhledat Váš konkrétní byt. Odkaz je zde:

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Jednotka

Po zadání obce „Praha“ vyberte část obce „Horní Měcholupy“ a následně zadejte číslo popisné Vašeho vchodu a do čísla jednotky číslo bytu.

Katastr nemovitostí dále samozřejmě umožňuje i oficiální výpis apod. Závisí již na každém jednotlivci.

S ohledem na to, že většina jednotek je v této chvíli přepsaná, nebrání nic tomu, aby představenstvo začalo připravovat slíbenou dvoj-schůzi BD a SVJ. Přesný termín bude uveden zde a na nástěnkách v nejbližší době.

Informace z Katastru nemovitostí

Advokátní kancelář informovala představenstvo Bytového družstva, že dle nejnovějších informací z Katastru nemovitostí by tento měl začít během následujících dvou týdnů začít rozesílat rozhodnutí v rámci řízení zahájené podáním darovací smlouvy. Tato rozhodnutí obdrží Bytové družstvo do datové schránky podobně, jako obdrželo informaci o plombě.

Noví vlastníci obdrží tato rozhodnutí ve většině případů doporučeným dopisem (pokud nemáte osobní datové schránky). Prosíme, abyste si ve vlastním zájmu tyto doporučené dopisy vyzvedli co nejdříve, protože jakmile obdrží Katastr doručenku, měl by přejít vlastnický podíl na nového vlastníka (původního člena BD, na kterého byl převeden).

Jakmile dojde k převodu podílů, bude vyhlášen termín dvoj-schůze Bytového družstva a SVJ.

Ze schůze představenstva

Na dnešní schůzi představenstva BD mimo jiné bylo projednáváno, že opět dochází k poškozování omítky od ptactva. Představenstvo se tímto začalo vážně zabývat a připravuje další kroky, jak tomuto šetrně zabránit.

Protože SVJ je již zapsáno na Obchodním rejsříku, viz zde, začalo představensto a nově i výbor s připravou dvojschůze obou subjektů. Přesný termín bude brzy stanoven.

SVJ – Novinky

Pro informaci všem členům sdělujeme, že subjekt Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322 je již veřejně  dostupný v rámci Obchodního rejstříku.

Bytové družstvo rovněž obdrželo do datové schránky oficiální dopisy od Katastru nemovitostí o vyznační jednotlivých plomb na bytové jednotky, které převádí BD na své členy. Tyto plomby jsou již vyznačeny i ve veřejně dostupném registru a jsou výsledkem toho, že Katastr zahájil řízení na základě předložených smluv.

Další kroky k SVJ Ravennská 321, 322

Jak již bylo uvedeno na Webové nástěnce, Obchodní rejstřík zaregistroval Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322. Jakmile uplyne potřebná lhůta pro nabytí právní moci, bude tento zápis veřejně dostupný. Na základě toho Advokátní kancelář mohla předat podepsané smlouvy na Katastr nemovitostí a započal proces převodu jednotek na nové majitele. Bytové družstvo již zaplatilo příslušné kolky, jak schválila Členská schůze.

Z toho vyplývá, že jednotliví členové BD a zároveň budoucí členové SVJ  se mohou připravit na následující akce:

 1. V nejbližší době obdrží dopis od Katastru nemovitostí o zahájení řízení každý budoucí vlastník. Není potřeba nic dělat (Bytové družstvo již několik oznámení dostalo do datové schránky v průběhu dnešního dne)
 2. Po uplynutí lhůty 20 dnů by Katastr nemovitostí měl zahájit převod, po jehož ukončení opět rozešle dopisy jednotlivým členům (novým majitelům). Opět by neměla být nutná žádná aktivita od jednotlivých členů.
 3. Paralelně s tím svolá výbor SVJ schůzi Shromáždění, na které se projednají a odhlasují nejdůležitější články pro řádný chod SVJ. Zde se očekává, že se členové dostaví na schůzi.
 4. Dojde rovněž k předání smluv podepsaných v prosinci. Toto provede nakonec výbor osobně, aby se smlouvy neztratily. Přesný postup bude upřesněn.

Schůze kromě zákonných povinností na začátku bude rovněž informativní a bude seznamovat s otázkami SIPA (do kdy se platí Bytovému družstvu), daní, a likvidace Bytového družstva (kdy bude možná, jak probíhá).

Pro úsporu času se bude snažit výbor uspořádat dvoj-schůzi společně s výroční schůzí Bytového družstva. Protože SVJ v našem případě plynule navazuje na činnost Bytového družstva (přechází všichni existující členové Bytového družstva), schůze BD bude jen shrnovat dosavadní činnost a schvalovat hospodářský výsledek za minulý rok.  Jinými slovy by délka dvoj-schůze neměla trvat déle než obvyklá schůze.

Předběžně se plánuje termín schůze na přelom března a dubna tak, jak jsme se zatím dohodli s advokátní kanceláří. Protože ale z předchozích zkušeností, kdy díky prodlevám při jednání s úřady byly termíny několikrát změněny, konečný termín schůze bude vyhlášen včas na nástěnce a Webu.

Zápis v obchodním rejstříku

Členové představenstva BD (a výboru SVJ) obdrželi rozhodnutí Obchodního rejstříku, které potvrzuje zápis nově vzniklého Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322. Tímto krokem byla splněna podmínka nutná k podání smluv o převodu členských podílů na Katastr nemovitostí, které bez dalších zbytečných odkladů provádí advokátní kancelář. V současné době plánuje výbor svolání schůze Shromáždění a přesný program a termín budou vyvěšeny na nástěnce současného BD i na Webové vývěsce včetně kroků ohledně předání smluv.