Zahajovací schůze shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322 svolává zahajovací schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321,322, která se koná dne 11. května 2016 v 18.30 hodin v suterénu domu (sušárna) v Ravennské ul. č. 321-322, Praha 10.

Návrh programu schůze shromáždění:

 1. Zahájení, volba orgánů
 2. Schválení programu schůze shromáždění
 3. Základní informace o novém SVJ
 4. Návrh a schválení rozpočtu a s tím souvisejících příspěvků do fondů
 5. Návrh a schválení odměn pro výbor SVJ
 6. Schválení provozních kroků pro nejbližší období
 7. Schválení domovního řádu
 8. Schválení užívání společných prostor
 9. Úkoly výboru pro další období
 10. Návrh usnesení schůze shromáždění a jeho schválení
 11. Různé, dotazy, diskuze
 12. Závěr

Registrace vlastníků na prezenční listině bude možná 60 minut před zahájením schůze shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže občanským průkazem (případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost) a plnou mocí.

Přílohy: jako příloha se přikládá návrh nového domovního řádu. Další informace o SVJ lze nalézt zde.

Ostatní: Dovolujeme si upozornit, že v rámci schůze budou rovněž předány darovací smlouvy oproti podpisu.

Členská schůze BD

Představenstvo Bytového družstva Ravennská 321,322 svolává členskou schůzi Bytového družstva Ravennská 321,322, která se koná dne 11. května 2016 v 18.00 hodin v suterénu domu (sušárna) v Ravennské ul. č. 321-322, Praha 10.

Návrh programu členské schůze:

 1. Zahájení, volba orgánů
 2. Schválení programu členské schůze
 3. Zpráva o výsledcích hospodaření bytového družstva za rok 2015
 4. Zpráva o činnosti představenstva bytového družstva
 5. Schválení kroků pro zahájení činnosti SVJ z hlediska BD
 6. Návrh usnesení členské schůze a jeho schválení
 7. Různé, dotazy, diskuze
 8. Závěr

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 30 minut před zahájením členské schůze.

V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem (případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost) a plnou mocí.

Přílohy: na nástěnkách ve vestibulu BD je zveřejněn hospodářský výsledek a účetní zpráva.

Většina bytů již v osobním vlastnictví

V průběhu tohoto týden katastr nemovitostí provedl přepis většiny bytových jednotek do osobního vlastnictví. Doporučujeme si zkontrolovat údaje. Jednou z možností je podívat se přímo na veřejné Webové stránky Katastru a v rámci sekce „Jednotka“ vyhledat Váš konkrétní byt. Odkaz je zde:

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Jednotka

Po zadání obce „Praha“ vyberte část obce „Horní Měcholupy“ a následně zadejte číslo popisné Vašeho vchodu a do čísla jednotky číslo bytu.

Katastr nemovitostí dále samozřejmě umožňuje i oficiální výpis apod. Závisí již na každém jednotlivci.

S ohledem na to, že většina jednotek je v této chvíli přepsaná, nebrání nic tomu, aby představenstvo začalo připravovat slíbenou dvoj-schůzi BD a SVJ. Přesný termín bude uveden zde a na nástěnkách v nejbližší době.