Plné moci

Protože poslední schůze Bytového družstva je důležitá, prosíme Vás, abyste v případě, že se nemůžete zúčastnit, podepsali plnou moc a zmocnili tak, koho uznáte za vhodné (je možné i člena představenstva). Plnou moc najdete zdePLNA MOC_schuze.

Obdobným způsobem můžete postupovat, co se týče schůze shromáždění SVJ. Plnou moc na ni je zde: PLNA MOC_schuze_svj.

Podpis na plné moci NEMUSÍ být ověřený!

Složenky

Dovolujeme si upozornit, že Česká pošta začala distribuovat do Vašich schránek složenky s přeplatky (Ti z Vás, kdo měli nedoplatek, složenku nedostanou). Pokud je nenajdete ve své schránce během následujících dvou týdnů, informuje výbor SVJ.

POZOR – z technických důvodů došlo je změně distribuce rozdělení zisku. Protože se do poslední chvíle pracuje na likvidaci bytového družstva, zisk bude distribuován zvláštními složenkami. Jakmile Česká pošta začne s rozesíláním (očekáváme červen), budeme opět informovat na Webu.

Pozvánka na schůzi shromáždění

P O Z V Á N K A

 

na schůzi shromáždění
Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322

IČ: 048 09 688 ,

se sídlem: Praha 10 – Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ: 109 00

Výbor Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322 svolává schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321,322, která se koná dne 7. června 2017 v 18.30 hodin v suterénu domu (sušárna) v Ravennské ul. č. 321-322, Praha 10.

Návrh programu schůze shromáždění:

 1. Zahájení, volba orgánů
 2. Schválení programu schůze shromáždění
 3. Zpráva o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2016
 4. Zpráva o činnosti výboru
 5. Návrh a schválení rozpočtu na další období
 6. Návrh a schválení úkolů pro výbor na další období
 7. Návrh usnesení schůze shromáždění a jeho schválení
 8. Různé, dotazy, diskuze
 9. Závěr

Registrace vlastníků na prezenční listině bude možná 60 minut před zahájením schůze shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže občanským průkazem (případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost) a plnou mocí.

 

 

Ing. František Horák

předseda výboru

Ing. Karel Fuka, Ph.D.

místopředseda výboru

Miluše Micková

členka výboru

Pozvánka na Členskou schůzi Bytového družstva

POZVÁNKA

Likvidátor a představenstvo bytového družstva: domu Ravennská 321, 322, Praha 10,

svolává

na středu 7. 6. 2017 v 18:00 hod

v suterénu domu, ve schůzovní místnosti družstva
na adrese Praha 10 – Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ 109 00

ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

 

Program jednání:

 1. Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti členské schůze
 2. Předložení účetní závěrky roku 2016 ke schválení
 3. Předložení Zprávy likvidátora o průběhu likvidace
 4. Závěr členské schůze

ÚČAST VŠECH ČLENŮ DRUŽSTVA NUTNÁ ! ! !
Registrace členů družstva 10 min před zahájením schůze. Pokud se některý z členů družstva nechá zastupovat jinou osobou, musí být vybavena plnou mocí. Na Plné moci nemusí být úředně ověřený podpis.

 

V Praze dne:  17. 5. 2017
………………..…………..                                  ………………………………

Mgr. Rostislav Kovář                                         Ing. František Horák, Ing. Karel Fuka

likvidátor                                                                                 za představenstvo BD Ravennská 321,322

Schůze a zisk

S ohledem na časté dotazy chceme informovat, že výbor SVJ připravuje schůzi shromáždění, která se bude konat v červnu. S ohledem na to, že plánujeme zároveň ve stejný termín připravit i poslední schůzi Bytového družstva, termín bude zveřejněn, jakmile jej potvrdíme s panem likvidátorem.

Zároveň informujeme, že zisk (lístečky ve schránkách v zimě) bude zaslán všem složenkou v nejbližší době. Ti, kteří mají zároveň přeplatek na vyúčtování služeb, stejnou složenkou dostanou k tomu připočtený i tento přeplatek.

Harmonogram oprav plynu

Upozorňujeme, že k odstávce plynu dojde ve středu 24.5.2017 a ve čtvrtek 25.5.2017 (změna termínu!). Opravy v bytech budou provedeny dle časového harmonogramu zveřejněného na nástěnkách v jednotlivých bytech ve čtvrtek 25.5.

Prosíme, abyste plně respektovali instruktce dodavatele společnosti Intopl, s.r.o. Prováděné opravy jsou nutné. Základní instrukce opět zveřejněny na nástěnkách ve vestibulech, výtahu a vchodech.

Děkujeme!

Podrobnosti k opravě přívodu plynu

NÁKLADY: Jak již bylo oznámeno, SVJ plně hradí náklady za opravu plynového vedení až do bytového uzávěru plynu (včetně tohoto uzávěru). Opravy za uzávěrem v bytě si hradí každý vlastník sám. Z tohoto důvodu byl do schránek těch, u nichž je i závada na bytovém vedení, vhozen lísteček, který obsahuje předběžný odhad za část opravy, kterou si každý majitel uhradí sám (zbytek hradí SVJ a vlastník jen umožní přístup ke stoupačce).

Platbu provede pak každý sám po provedení opravy. Pokud by někdo chtěl svého vlastního dodavatele, nechť se obrátí na některou z kontaktních osob dole (netýká se ale společných prostor).

TERMÍN OPRAVY: Firma Intopl, s.r.o., která bude opravu realizovat, připraví rozpis odhadů času, kdy bude která oprava provedena.

DOTAZY A DALŠÍ INFORMACE: Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se na Ing. Horáka v domě č. 321 a paní Mickovou v č. 322. Je možné s nimi konzultovat částku a plán oprav dle rozpisu, který dodavatel poskytl.

Následující čísla bytů by měla mít ve schránce lísteček s částkou, ostatní buď mají opravu celou hrazenou v rámci opravy společného vedení, nebo se jedná o byty 2+kk/garsonky, kde není plyn.

Vchod č. 321: č. 2, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18

Vchod č. 322: 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 20

Upozorňujeme, že firma si vyhradila ve výjimečných případech při zjištění dalších závad provést opravy/účtovat další vícenáklady.

Na závěr upozorňujeme, že všechny závady je nutné odstranit, jinak nebude obnovena dodávka plynu! Proto prosíme, abyste ve vlastním zájmu spolupracovali a zajistili vstup do bytu i odstranění závad na částech rozvodů za plynoměrem.

Děkujeme

Opravy závad na plynovém vedení

Jak jsme již informovali, proběhla zákonem určená kontrola rozvodů plynu v našich objektech. Protože výsledná Zpráva o revizi plynových zařízení obsahuje závady, které je nutné odstranit, aby nebyla celá soustava odstavena, výbor SVJ zajistil opravu.

Oprava začne dne 22.5.2017 a po celou dobu budou zastaveny dodávky plynu.

Práce na opravách budou následující:

 1. Opravy v suterénu včetně HUP
 2. Opravy na stoupačkách
 3. Opravy na bytových rozvodech

Pro opravy stoupaček a opravy bytových rozvodů bude potřeba, aby vlastníci zajistili přístup do svých bytů tak, jak určuje zákon a naše stanovy. Budeme se snažit zajistit podrobnější časový harmonogram, abychom minimalizovali Vaši přítomnost v bytech.

Celá tato akce se týká jen vlastníků bytů, kde je rozvod plynu, tj. 3+kk a 3+1!

Co se týče nákladů, SVJ dle stanov bude hradit plně opravy společných rozvodů včetně výměny uzávěrů na stoupačce. Náklady na opravu rozvodu za stoupačkovým uzávěrem nese vlastník s tím, že předpokládané odhady nákladů od odborné firmy pro jednotlivé byty zveřejníme na nástěnce.