SVJ Ravennská 321,322


Pravidla oprav a údržby

SVJ zajišťuje opravy a údržbu společných prostor. Co jsou společné prostory vymezuje prohlášení vlastníka. Za SVJ jedná schválený výbor, který rovněž zodpovídá za hospodářské prostředky SVJ. Proto jakékoli závady na společném majetku neodstraňujte sami ani neobjednávejte jejich odstranění, ale vždy hlašte a žádejte o nápravu přímo výbor SVJ, jak bylo projednáno na ustanovující schůzi shromáždění dne 11.5.2016. Kontakty jsou na Webových stránkách.

V případě jakýchkoli zásahů do společných částí SVJ bez souhlasu výboru (případně shromáždění tam, kde to ukládá zákon nebo stanovy) nejenže hrozí, že opravu si objednavatel platí sám, ale nese i případné další sankce, které vyplývají ze zákona.

Pokud dojde k závažným okolnostem, které mohou ohrozit životy či zdraví nebo zásadně poškodit majetek SVJ nebo kteréhokoli člena, je potřeba se obrátit o pomoc k příslušným orgánům státu (hasiči, Policie ČR, atd.).

Děkujeme, že respektujete tyto pokyny!