Pozvánka na schůzi shromáždění

P O Z V Á N K A

 

na schůzi shromáždění
Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322

IČ: 048 09 688 ,

se sídlem: Praha 10 – Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ: 109 00

Výbor Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322 svolává schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321,322, která se koná dne  13. června 2018 v 18.00 hodin v suterénu domu (sušárna) v Ravennské ul. č. 321-322, Praha 10.

Návrh programu schůze shromáždění:

  1. Zahájení, volba orgánů
  2. Schválení programu schůze shromáždění
  3. Zpráva o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2017
  4. Zpráva o činnosti výboru
  5. Návrh a schválení rozpočtu na další období
  6. Návrh a schválení úkolů pro výbor na další období
  7. Návrh usnesení schůze shromáždění a jeho schválení
  8. Různé, dotazy, diskuze
  9. Závěr

Registrace vlastníků na prezenční listině bude možná 60 minut před zahájením schůze shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže občanským průkazem (případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost) a plnou mocí.

 

 

Ing. František Horák
předseda výboru

Ing. Karel Fuka, Ph.D.
místopředseda výboru

Miluše Micková
členka výboru

(Přílohy jsou vyvěšeny na nástěnkách v obou vchodech)

Slozenky

Česká pošta zahájila distribuci složenek s přeplatky. Měli by je najít ve svých poštovních schránkách všichni, kdo nějaký přeplatek měli dle ročního vyúčtování. Pokud složenka nepřijde do konce května, kontaktujte členy výboru SVJ.