SVJ Ravennská 321,322


Hlasujte per rollam

Ve Vašich schránkách najdete hlasovací lístky. Podrobné informace na nástěnkách i Webových stránkách zde. Konec hlasování je 12.7.2022. Děkujeme.

Hlasování per rollam

Protože dle vyjádření členů SVJ účast na fyzické schůzi nepotvrdila nadpoloviční část vlastníků (dle velikosti podílu) a schůze SVJ by tedy nebyla usnášení schopná, výbor zorganizuje hlasování per rollam.

Fyzická schůze se tedy nekoná.

15.6. budou do schránek distribuovány hlasovací podklady a na nástěnce a Webu vyvěšeny podrobnosti Výsledky hlasování:
Pro schůzi: 17,9%    Pro per rollam: 26,3%

Odstávka studené vody

Pražské vodovody a kanalizace oznamují plánovanou odstávku vody v nočních hodinách z úterý 14.6.2022 od 23:30 do rána 15.6.2022 do 3:00. Důvodem jsou udržovací a revizní práce.

Složenky s přeplatky

Upozorňujeme všechny, kteří mají obdržet přeplatek za vyúčtovací období 2021, že Česká pošta začala distribuovat složenky tento týden do Vašich schránek.

Havárie potrubí v suterénu

Upozorňujeme, že v suterénu domu č. 321 dochází k úniku vody skrze ventil na vodovodním potrubí. Odborná firma je již objednána a oprava bude provedena v nejbližším možném termínu.

Teplá voda

Pražská teplárenská nás informovala o neplánové odstávce teplé vody dne 26.5.2022 v odpoledních hodinách z důvodů netěsnosti potrubí. Dodávky by měly být obnoveny do půlnoci 26.5.2022

Účast na schůzi – formulář

Dne 15.6.2022 se bude konat schůze shromáždění SVJ. Protože víme, že mnozí preferují hlasování per rollam, žádáme ty, kteří se chtějí zúčastnit schůze „fyzicky“, aby potvrdili závazně svou účast podpisem ve formuláři na nástěnce.

Pokud se k účasti na schůzi závazně do 8.6.2022 na formulář nepodepíše nadpoloviční většina vlastníků, bude automaticky do schránek doručen dne 15.6.2022 hlasovací formulář s informacemi a budeme hlasovat formou per rollam jako v minulých letech.

Preferenci pro per rollam můžete vyjádřit také svým podpisem nebo nevyjádřením se (nepodepíšete vůbec)

Termíny:
Do 8.6. 2022 – závazně vyjádřit preferenci pro hlasování schůzi nebo per rollam. (žádný podpis = preference per rollam)

9.6.2022 – na nástěnce a Webu zveřejněn součet a výsledek (potvrzení, zda bude fyzická schůze bude)

15.6.2022 – buď se bude konat schůze nebo doručeny hlasovací lístky per rollam

Výroční schůze shromáždění

P O Z V Á N K A 

na schůzi shromáždění
Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322

IČ: 048 09 688 ,

se sídlem: Praha 10 – Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ: 109 00

Výbor Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322 svolává schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321,322, která se koná dne 15. června 2022 v 18.00 hodin v suterénu domu (sušárna) v Ravennské ul. č. 321-322, Praha 10.

Návrh programu schůze shromáždění:      

  1. Zahájení, volba orgánů
  2. Schválení programu schůze shromáždění
  3. Zpráva o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2021
  4. Zpráva o činnosti výboru
  5. Návrh a schválení rozpočtu na další období
  6. Návrh a schválení úkolů pro výbor na další období
  7. Návrh usnesení schůze shromáždění a jeho schválení
  8. Různé, dotazy, diskuze
  9. Závěr    

Registrace vlastníků na prezenční listině bude možná 60 minut před zahájením schůze shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže občanským průkazem (případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost) a plnou mocí.

Roční vyúčtování

Do poštovních schránek by všichni již měli dostat roční vyúčtování za rok 2021. Případné přeplatky budou distribuovány jako obvykle počátkem léta.

Porucha výtahu

Ve vchodě 321 nejezdí výtah, porucha je nahlášena and společnosti Schindler provede opravu ve středu 30.3.2022. Děkujeme za trpělivost.