Potvrzení o příjmech

Dne 27.1. byly do schránek všech současných členů SVJ vhozeny potvrzení o příjmech za rok 2019 – rozdělený zisk SVJ. Lístečky lze použít v případě daňové povinnosti s tím, že SVJ započítá hrubý zisk do celkové částky rozúčtování záloh a nákladů za rok 2019. V případě dotazů kontaktujte členy výboru SVJ.

Vyklizení společných prostor a koláren

Schůze shromáždění SVJ dne 13.6.2019 kromě jiného rozhodla o zajištění pořádku ve společných prostorách a úklidu společných koláren. Protože vyklizení a sanace bude provedena v následujících měsících, žádáme o spolupráci:

 1. Společné prostory – prosíme, aby majitelé bytů i nájemníci do 23.2.2020 odstranili ze společných prostor (chodby a suterén) všechny předměty, které si tam uložili. Protože dle požárních směrnic musíme společné prostory udržovat čisté a prázdné, budou všechny předměty, které nebudou uklizeny, odstraněny bez nároku na jakoukoli náhradu.
 2. Kolárny – v případě koláren je nezbytné, aby si jednotliví majitelé kol označili svá kola jmenovkou umístěnou na řídítka. V kolárnách jsou z vnitřní strany dveří zavěšené polepky s tužkou, kterou majitelé mohou využít. Kola je potřeba takto označit rovněž do 23.2.2020. Neoznačená kola budou rovněž zlikvidována.

Odstávka dodávek tepla a teplé vody

Upozorňujeme, že Pražská teplárenská a.s. v současné době opět odstavila dodávky tepla a teplé vody do oblasti Hostivaře a Horních Měcholup. Pracuje na opravě přivaděče v ulici U Továren – netěsnost potrubí. Zatím je předpokládaný čas odstraněný závady plánován na 19.12. do cca 22:00. Podrobnější informace najdete přímo na jejich Webových stránkách.

Závady v domech

Upozorňujeme, že v této chvíli výbor SVJ eviduje a řeší následující závady:

 • poruchy světel v několika poschodích
 • otevírání dveří pomocí domácího telefonu ve vchodě č. 321
 • pronikání vody v suterénu ze stoupačky č. 321
 • rozbité dveře v přízemí č. 321

Na jednotlivé závady jsou zajištěni nebo výbor zajišťuje odborné firmy. Prosíme, abyste případně respektovali omezení, které mohou z důvodu závady nebo v rámci jejího odstranění nastat.

Žebříky

Upozorňujeme, že manipulace s žebříky v 6. poschodí je povolena jen oprávněným osobám, které jsou řádně s manipulací seznámeny a znají potřebná bezpečnostní opatření. Vstup na plošiny i na střechu je nepovolaným osobám přísně zakázán. V případě potřeby dalších informací kontaktuje členy výboru SVJ.

Věšáky žebříků jsou opatřeny informační tabulkou. Žádáme členy SVJ i ostatní obyvatele a návštěvníky domů, aby tato opatření respektovali.

Odstávka teplé vody – upřesnění

Pražská teplárenská, a.s. jako dodavatel teplé vody upřesnila původní termín odstávky teplé vody, který byl avizovaný na od 16.7.2019 do půlnoci 22.7.2019.

Pražská teplárenská zpřesnila termín pro naše odběrné místo – odstávka připadá na 16.7. od 0:00 hod. do 17.7. 2019 do půlnoci, jak je uvedeno i na nástěnce. Pokud by se dále termíny změnily nebo bychom dostali další informace, bude toto zveřejněno.

Odstávka teplé vody 2019

Dovolujeme si upozornit, že Pražská teplárenská nám ohlásila na letošní rok termín odstávky od 16.7.2019 do půlnoci 22.7.2019. V tomto období lze předpokládat, že nepoteče teplá voda v obou našich vchodech.
Je možné, že dodavatel obnoví dodávky před koncem nahlášené odstávky.

Výroční schůze shromáždění

P O Z V Á N K A

na schůzi shromáždění
Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322

IČ: 048 09 688 ,

se sídlem: Praha 10 – Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ: 109 00

Výbor Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322 svolává schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321,322, která se koná dne  13. června 2019 v 18.00 hodin v suterénu domu (sušárna) v Ravennské ul. č. 321-322, Praha 10.

Návrh programu schůze shromáždění:

 1. Zahájení, volba orgánů
 2. Schválení programu schůze shromáždění
 3. Zpráva o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2018
 4. Zpráva o činnosti výboru
 5. Návrh a schválení rozpočtu na další období
 6. Návrh a schválení úkolů pro výbor na další období
 7. Návrh usnesení schůze shromáždění a jeho schválení
 8. Různé, dotazy, diskuze
 9. Závěr

Registrace vlastníků na prezenční listině bude možná 60 minut před zahájením schůze shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže občanským průkazem (případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost) a plnou mocí.

Ing. František Horák
předseda výboru

Ing. Karel Fuka, Ph.D.
místopředseda výboru

Miluše Micková
členka výboru

Distribuce přeplatků

Česká pošta začala do schránek distribuovat složenky s přeplatky v týdnu od 20.5.2019.

Ti, kteří měli ve svém vyúčtování za minulý rok přeplatek a nedostanou složenku do cca první poloviny června 2019, nechť se obrátí na výbor SVJ.