SVJ Ravennská 321,322


Distribuce přeplatků

Česká pošta začala do schránek distribuovat složenky s přeplatky v týdnu od 20.5.2019.

Ti, kteří měli ve svém vyúčtování za minulý rok přeplatek a nedostanou složenku do cca první poloviny června 2019, nechť se obrátí na výbor SVJ.

Výmalba společných prostor

Dne 23.4.2019 začne probíhat plánovaná výmalba společných prostor v obou vchodech 321 a 322 (chodby, suterén). Předpokládaný termín dokončení je přelom května a června 2019.

Prosíme, abyste byli schovívaví k omezením, která mohou práce na výmalbě způsobit. Zároveň žádáme, abyste respektovali všechna technická a bezpečnostní opatření, která dodavatelská společnost vymezí.

Rozúčtování

Do schránek všek majitelů bytových jednotek bylo distribuováno „vyúčtování“ služeb za rok 2018. Případné přeplatky budou rozeslány Českou poštou přes složenky a jakmile se začnou ve schránkách složenky objevovat, budeme opět informovat na Webu a nástěnce.

Potvrzení o výši zdanitelných příjmů

Dne 22.2.2019 by všichni vlastníci měli najít ve svých schránkách potvrzení o výši zdanitelných příjmů s razítkem a podpisy výboru SVJ. Toto potvrzení je možné použít jako daňový doklad k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

SVJ částku označenou jako „zdanitelné příjmy“ započte do konečného vyúčtování záloh. Výsledná částka konečného vyúčtování bude distribuována jako každý rok složenkou v průběhu roku.

Jak tuto částku případně zařadit do svého daňového přiznání Vám poradí Vaše účtárna nebo daňový poradce.

Hlášení osob

Připomínáme, že vlastnící jednotek v rámci Společenství vlastníků jednotek se řídí kromě jiného zákonem č. 89/2012 Sb., tzv. Občanský zákoník nový. Ten kromě jiného v § 1177, odstavci 2 stanovuje, že vlastník jednotky bez zbytečného odkladu nahlásí správci domu počty osob a v případě, že přenechal jednotku k užívání třetí osobě, i jejich jméno a adresu.

Poslední sekce, jak již bylo několikrát projednáváno na schůzi shromáždění, se týká pronájmu bytů a žádáme, aby ji vlastníci plně respektovali.

Nový rok

Výbor SVJ si dovoluje popřát všem vše nejlepší do nového roku!

Připomínáme, že s uzavírkou účetnictví za rok 2018 bude opět rozdělen zisk. Do schránek budeme distribuovat potvrzení pro daňové účely – až k tomu dojde, budeme informovat na Webových stránkách.

Dále si dovolujeme připomenout všem, kdo mají pronajmuté sklepní prostory, aby zaplatili nájem do konce ledna 2019 nebo nahlásili výboru, že sklep navíc již nepotřebují.

 

Výměna vodoměrů II

Výměna vodoměrů proběhla ve většině bytových jednotek. U několika málo zbývajících je stanoven náhradní termín na pátek 2.11.2018 od 8.00 hodin – je potřeba potvrdit účast u společnosti Terporac nebo si zajistit individuální termín, který bude ale zpoplatněn.

Podrobné informace dostali dotyční do schránky a na e-mail.

Nové vodoměry jsou dálkově odečitatelné, jak schválilo shromáždění SVJ. Proto odpadá nutnost každoroční návštěvy v bytě v den odečtů. Instalace vodoměrů je na 5 let.

Výměna vodoměrů

Upozorňujeme, že dne 16.10. 2018 proběhne výměna bytových vodoměrů dle tohoto harmonogramu – přítomnost v bytě je nutná:

 • vchod 321 od 8.00 hod
 • vchod 322 od cca 12.30

Vodoměry se budou vyměňovat jak pro teplou, tak pro studenou vodu, jak ukládá zákon (obojí vždy po pěti letech). Výměna bude probíhat od horních pater.

Zároveň dojde k přerušení dodávky teplé i studené vody!

Podrobnější informace obsahuje leták od dodavatele firmy Tesporac – je umístěn na nástěnkách i vchodových dveřích.

Pozvánka na schůzi shromáždění

P O Z V Á N K A

 

na schůzi shromáždění
Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322

IČ: 048 09 688 ,

se sídlem: Praha 10 – Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ: 109 00

Výbor Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321, 322 svolává schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321,322, která se koná dne  13. června 2018 v 18.00 hodin v suterénu domu (sušárna) v Ravennské ul. č. 321-322, Praha 10.

Návrh programu schůze shromáždění:

 1. Zahájení, volba orgánů
 2. Schválení programu schůze shromáždění
 3. Zpráva o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2017
 4. Zpráva o činnosti výboru
 5. Návrh a schválení rozpočtu na další období
 6. Návrh a schválení úkolů pro výbor na další období
 7. Návrh usnesení schůze shromáždění a jeho schválení
 8. Různé, dotazy, diskuze
 9. Závěr

Registrace vlastníků na prezenční listině bude možná 60 minut před zahájením schůze shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže občanským průkazem (případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost) a plnou mocí.

 

 

Ing. František Horák
předseda výboru

Ing. Karel Fuka, Ph.D.
místopředseda výboru

Miluše Micková
členka výboru

(Přílohy jsou vyvěšeny na nástěnkách v obou vchodech)